Obchodní podmínky k rámcové smlouvě o poskytování služeb
společnosti
AUKČNÍ PORADENSKÉ CENTRUM, s.r.o.
se sídlem Jakubské náměstí 580/4, Brno-město, 602 00 Brno
Identifikační číslo: 27678971
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51397
pro využívání systému ROSAP

I. Obecné podmínky
1. Tyto Obchodní podmínky společnosti AUKČNÍ PORADENSKÉ CENTRUM, s.r.o., se sídlem Jakubské náměstí 580/4, Brno-město, 602 00 Brno, identifikační číslo: 27678971, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51397 (dále jen „AP Centrum“ nebo též „Poskytovatel“), dále jen „Obchodní podmínky“, upravují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s Rámcovou smlouvou o poskytování služeb (dále též jen „Smlouva“) spočívajících ve vyhlašování a provádění výběrových řízení realizovaných formou elektronických aukcí (dále jen „E-aukce“) v elektronickém aukčním systému ROSAP (dále též jen „systém ROSAP“). Předmětná Smlouva je uzavíraná mezi AP Centrem, jako Poskytovatelem služeb, a jinou právnickou nebo fyzickou osobou podnikatelem (dále též jen „Zákazník“). Systém ROSAP je AP Centrem provozován prostřednictvím internetové domény apcentrum.cz.
2. Obchodní podmínky upravují též práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé v důsledku využívání systému ROSAP.
3. Ustanovení odchylná od těchto Obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě nebo v Objednávce k Rámcové smlouvě o poskytování služeb (dále též jen „Objednávka“). Odchylná ujednání ve Smlouvě či v Objednávce mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.
4. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. Obchodní podmínky, Smlouva a Objednávka jsou vyhotoveny v českém jazyce. V případě, že Obchodní podmínky, Smlouva a Objednávka mají být vyhotoveny v jiném než českém jazyce, podepíší smluvní strany současně odpovídající počet vyhotovení příslušného dokumentu v českém jazyce. V případě rozporu mezi oběma jazykovými verzemi příslušného dokumentu má přednost jeho česká verze.

II. Definice – výklad některých pojmů
1. AP Centrum, jako Poskytovatel, je výlučným vlastníkem a provozovatelem systému ROSAP umožňujícího vyhlašování a provádění výběrových řízení formou vzdáleného přístupu s možností zakončení On-line aukcí.
2. Zákazník je právnickou nebo fyzickou osobou podnikatelem, která má zájem o využití systému ROSAP k vyhlášení a provedení výběrového řízení realizovaného formou E-aukce. Zákazník jako Účastník může v E-aukci vystupovat v pozici Vyhlašovatele.
3. Faktura je daňovým dokladem, který musí splňovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy České republiky.
4. E-aukce je on-line výběrové řízení, tj. elektronická forma výběrového řízení realizovaného formou vzdáleného přístupu Zákazníků k systému ROSAP s možností zakončení On-line aukcí.
5. On-line aukce je volitelná část E-aukce s časem vymezeným pro reakci na nabídky Dodavatelů.
6. Vyhlašovatelem je osoba, která v rámci E-aukce činí výzvu k podávání nabídek.
7. Dodavatel je osoba, která v rámci E-aukce podává Nabídku odpovídající požadavkům specifikovaným Vyhlašovatelem, tj. firma, která do systému ROSAP vloží své nabídkové podmínky.
8. Pověřeným uživatelem je osoba pověřená Zákazníkem v Objednávce specifikovanými kompetencemi v systému ROSAP.
9. Objednávka konkretizuje Smlouvu a za tím účelem stanoví podmínky a předmět E-aukce.
10. Zadávací podmínky jsou množstevní, kvalitativní, platební, časové a další podmínky, které přesně definuje Vyhlašovatel a jejichž splnění je ze strany Účastníka E-aukce jako budoucího dodavatele předpokladem jeho účasti v E-aukci.
11. Nabídkové podmínky jsou podmínky, které jsou v průběhu E-aukce předmětem nabídky Účastníka E-aukce (cena, splatnost, atesty, slevy atd.).
12. Soutěžní kolo je část E-aukce vymezená časem, v nichž mohou Účastníci E-aukce podávat nebo měnit své nabídky.
13. Mezní lhůta je časový úsek dohodnutý mezi Vyhlašovatelem a AP Centrem v Objednávce, jehož uplynutím výběrové řízení končí bez ohledu na jeho výsledek.
14. Mezní lhůtu lze v průběhu E-aukce prodloužit, a to na návrh Vyhlašovatele se souhlasem AP Centra.
15. Seznam dodavatelů je přehled potencionálních dodavatelů (obchodních partnerů) vytvořený Poskytovatelem z veřejně dostupných zdrojů, který Poskytovatel umožňuje Zákazníkovi využít za podmínek stanovených Smlouvou v rámci realizace konkrétní E-aukce. Vzhledem k tomu, že Seznam dodavatelů je autorským dílem Poskytovatele je Zákazník oprávněn jej využít výlučně jen v rámci té E-aukce, pro kterou byl vytvořen.

III. Předmět plnění a spolupráce stran
1. Konkrétní předmět plnění je specifikován v Objednávce.
2. Smluvní strany jsou povinny po dobu trvání Smlouvy realizovat vzájemnou spolupráci vždy jen za podmínek stanovených touto Smlouvou.

IV. Práva a povinnosti Smluvních stran
1. AP Centrum je povinno postupovat při zařizování všech záležitostí souvisejících s jeho činností dle Smlouvy s odbornou péčí, podle pokynů Zákazníka (které však nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy) a v souladu s jeho zájmy, s nimiž bylo AP Centrum Zákazníkem prokazatelně seznámeno; předmětnou činnost je AP Centrum oprávněno vykonávat samo nebo prostřednictvím třetích osob; vždy však Zákazníkovi odpovídá tak, jako by tuto činnost vykonávalo samo.
2. AP Centrum neodpovídá Zákazníkovi za jednání (opomenutí) třetích osob, se kterými Zákazník prostřednictvím systému ROSAP vstoupí do právního vztahu a neodpovídá Zákazníkovi ani za splnění jimi převzatých závazků.
3. Zákazník je povinen vytvořit veškeré podmínky potřebné pro řádný výkon činnosti AP Centra a poskytovat mu na požádání veškeré informace potřebné k tomu, aby AP Centrum mohlo řádně plnit své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Současně je povinen bezodkladně sdělit AP Centru informace týkající se veškerých změn na jeho straně nebo jakýchkoli jiných skutečností, které by mohly mít vliv na schopnost Zákazníka řádně plnit své závazky vůči AP Centru, popř. i vůči jinému Zákazníkovi, jakož i na schopnost tohoto Zákazníka plnit závazky vůči AP Centru nebo jinému Zákazníkovi.
4. Zákazník je povinen průběžně aktualizovat veškeré informace poskytnuté AP Centru dle předchozího odstavce a zajistit, aby všechny informace byly pravdivé, přesné a úplné a aby nebyly v žádném ohledu zavádějící. Zákazník má povinnost kdykoliv na požádání důvěryhodně prokázat pravdivost, přesnost a úplnost jakékoli informace, kterou AP Centru poskytl. Zákazník je povinen uchovávat v tajnosti veškeré informace získané v souvislosti s realizací E-aukce, a to i po jejím skončení a s těmito informacemi nakládat výlučně jen v rozsahu nezbytném k realizaci příslušné E-aukce, jinak odpovídá za škodu v důsledku porušení těchto povinností AP Centru vzniklou.
5. AP Centrum je povinno uchovat v tajnosti veškeré informace týkající se Zákazníka a předmětu Smlouvy, které nejsou veřejně přístupné. V souvislosti s tím je AP Centrum povinno zavázat k mlčenlivosti své zaměstnance, jakož i osoby, které pověří dílčími úkony souvisejícími s realizaci Předmětu Smlouvy.
6. Zákazník je povinen vystupovat vždy v souladu s pravidly poctivého obchodního styku tak, aby svým jednáním nepoškozoval dobrou pověst AP Centra a systému ROSAP.
7. Vyhlašovatel E-aukce je povinen před vyhlášením E-aukce sepsat s AP Centrem Objednávku konkretizující výběrové řízení a odměnu, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak.

V. Odměna a platební podmínky
1. AP Centru za jeho činnost dle Smlouvy náleží odměna. Odměna je splatná na základě AP Centrem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury).
2. Výši odměny nebo způsob jejího stanovení ve smyslu Smlouvy stanoví Objednávka.
3. Právo vyúčtovat Zákazníkovi odměnu vzniká AP Centru dnem vyhlášení vítěze nebo uplynutím Mezní lhůty. Uplyne-li Mezní lhůta marně, tj. bez výběru vítěze, je základem pro výpočet odměny procentem z úspor hodnota té transakce, která je z nabídek Dodavatelů nejlepší.
4. Řádně vystavenou fakturou vyúčtovaná odměna musí být na účet AP Centra připsána nejpozději v den její splatnosti; nestane-li se tak, je Zákazník v prodlení a je povinen zaplatit AP Centru smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvního úroku z prodlení není dotčeno právo AP Centra na náhradu škody.
5. Pokud Smlouva, Objednávka či samostatná písemná dohoda účastníků Smlouvy nestanoví jinak, zahrnuje odměna veškeré účelně vynaložené náklady AP Centra vzniklé v souvislosti s jeho činností podle Smlouvy.
6. Je-li Zákazník v prodlení, má AP Centrum právo odmítnout mu poskytování dalších služeb.
7. AP Centrum prohlašuje, že je plátcem DPH. Zákazník bere na vědomí, že k fakturované ceně bude účtována zákonná daň z přidané hodnoty.

VI. Registrace do systému ROSAP a průběh E-aukce
1. Registrace Účastníků E-aukce probíhá na internetové adrese uvedené v pozvánce do elektronického výběrového řízení. Zákazník v pozici Vyhlašovatele a Poskytovatel mají právo odmítnout registraci kterémukoliv subjektu. Důvody odmítnutí budou Účastníkovi E-aukce na požádání sděleny. Registrovaný Účastník E-aukce obdrží na žádost e-mailem vlastní heslo nebo si jej sám určí při registraci do aukčního systému ROSAP.
2. E-aukce je vyhlášena odesláním Vyhlašovatelem vyplněného formuláře, v němž jsou specifikovány Zadávací podmínky, Mezní lhůta výběrového řízení a lhůta pro podávání Nabídek.
3. Přiřazování Účastníků E-aukce probíhá dle dohody mezi AP Centrem a Zákazníkem, jako Vyhlašovatelem, vždy výběrem ze dvou možností. Účastníci E-aukce jsou přiřazováni Zákazníkem nebo, se souhlasem Zákazníka, AP Centrem. Přiřazeným Účastníkům E-aukce je e-mailem rozeslána pozvánka.
4. Přihlášení Účastníků E-aukce. Účastník E-aukce se přihlašuje k účasti v E-aukci pomocí hesla, a to na internetové adrese, která je uvedena na pozvánce. Přistoupit do E-aukce nelze bez souhlasu Zákazníka. V případě podezřelých, evidentně chybných údajů nebo v případě zneužití údajů může být přístup Účastníkovi E-aukce odepřen. O odepření přístupu rozhoduje Zákazník. Přihlášení může být staženo i Účastníkem E-aukce, a to až do odeslání nabídky. Pokud se změní zadání E-aukce, má Účastník možnost svou nabídku stáhnout nebo ji změnit.
5. Soutěžní kolo. Počet a délku Soutěžních kol (i případné On-line aukce) určuje podle vývoje výběrového řízení Zákazník.
6. První Soutěžní kolo začíná vyhlášením E-aukce. V pozvánce je Účastníkům E-aukce sdělena lhůta pro podání nabídek. Nabídky je možno vytvářet a měnit po celou stanovenou dobu, vždy však jen do odeslání nabídky. Po uplynutí doby Vyhlašovatel nabídky posoudí a rozhodne se, jak bude pokračovat. Může vyhlásit vítěze, další Soutěžní kolo nebo vyhlásí On-line aukci.
7. Další Soutěžní kolo. Do dalšího Soutěžního kola postupují jen Vyhlašovatelem určení Účastníci E-aukce. Nabídky postupujících Účastníků E-aukce zůstávají v platnosti, ale mohou být pozměněny. Vyhlašovatel má možnost přiřadit nové Účastníky E-aukce.
8. On-line aukce. Soutěžní kolo s vymezeným časem pro reakci na nabídky ostatních Účastníků E-aukce. V tomto Soutěžním kole vidí každý Účastník E-aukce kromě své nabídky také nejlepší nabídku a své Nabídkové podmínky i cenu může měnit. Pokud má E-aukce více položek, Vyhlašovatel může umožnit Účastníkům E-aukce vidět nejlepší nabídky u všech položek. On-line aukce může být Vyhlašovatelem pozastavena a opět spuštěna. On-line aukce je ukončena uplynutím stanovené doby.
9. Pro každou On-line aukci určuje Vyhlašovatel individuální podmínky prodlužování On-line aukce (o kolik minut se může prodloužit a v kolika posledních minutách musí dojít ke změně nejlepší ceny, aby k prodloužení došlo) a minimální krok snižování jednotkové, popř. celkové ceny. Vyhlašovatel může rovněž rozhodnout o manuálním prodloužení On-line aukce. Pokud dojde k odchylce od stanoveného postupu (např. povolení změny cenové nabídky Účastníka E-aukce směrem nahoru učiněné na základě jeho telefonické nebo chatové žádosti – tj. při zjištění chyby), může být On-line aukce prodloužena manuálně, a to o takovou dobu, po kterou o této skutečnosti nebudou AP Centrem vyrozuměni všichni Účastníci E-aukce. Rozhodnutí o takovém postupu může učinit pouze Vyhlašovatel On-line aukce.
10. Vyhlášení vítěze. Zákazník může vyhlásit vítěze po ukončení každého Soutěžního kola nebo až po ukončení On-line aukce. Není-li vítěz vyhlášen do konce Mezní lhůty, E-aukce končí a AP Centrum je oprávněno vyúčtovat a Vyhlašovatel je povinen zaplatit odměnu dle části V. odstavec 3. těchto Obchodních podmínek.
11. Protokol o E-aukci. AP Centrum vede záznam (historii) všech změn nabídek po dobu trvání E-aukce. Na základě těchto údajů sestaví a předá Zákazníkovi jako Vyhlašovateli do 24 hodin od ukončení E-aukce. Protokol o průběhu E-aukce. Protokol bude zaslán na e-mailovou adresu Vyhlašovatele. Součástí protokolu je i seznam Účastníků a výpis chatové komunikace od okamžiku vyhlášení do ukončení E-aukce.

VII. Ukončení smlouvy
1. Sjednanou dobu trvání Smlouvy stanoví Smlouva.
2. Smlouva zaniká:
a) uplynutím sjednané doby,
b) splněním účelu, pro který byla sjednána,
c) odstoupením.
3. Odstoupení od Smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem jeho doručení druhé smluvní straně; v případě pochybností se má za to, že odstoupení bylo doručeno třetí den po jeho odeslání.
4. AP Centrum je oprávněno odstoupit od Smlouvy v případě, že Předmět E-aukce je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, soudními, správními a rozhodčími rozhodnutími, se zásadami poctivého obchodního styku, jakož i v případech, kdy Předmět E-aukce je nemravný, obsahující pornografii nebo odkaz na zboží a služby, které jsou z obchodního styku vyloučeny či odkaz na internetové stránky, které obsahují zakázané údaje. AP Centrum je dále oprávněno odstoupit od Smlouvy bude-li Zákazník nabízet zboží, které není v jeho vlastnictví, zboží pocházející z trestné činnosti, radioaktivní materiál nebo jiné nebezpečné látky, narkotika, omamné látky a jedy.
5. Zákazník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že nebude souhlasit se změnou Obchodních podmínek. Tohoto práva může využít pouze v době od oznámení změny Obchodních podmínek do začátku platnosti Obchodních podmínek nových.

VIII. Ochrana práv a oprávněných zájmů AP Centra a ochrana informací
1. Webová stránka www.apcentrum.cz, veškeré její části, grafika, dokumenty, obrázky a fotografie, jakož i Seznam dodavatelů jsou autorskými díly náležejícími AP Centru, resp. díly, k nimž AP Centru vykonává majetková práva autorská.
2. Jakékoli užití výše zmiňovaných autorských děl bez předchozího písemného souhlasu AP Centra je zakázáno.
3. Zákazník není oprávněn používat software ani jiné nástroje, které by mohly narušit E-aukci nebo webovou stránku.
4. AP Centrum je povinno používat informace obdržené od Zákazníka pouze za účelem plnění předmětu Smlouvy; dále je povinno nezveřejňovat důvěrné informace a tyto reprodukovat pouze v rozsahu nezbytném pro účely plnění předmětu Smlouvy. AP Centrum vymezí přístup k důvěrným informacím pouze těm zaměstnancům nebo spolupracujícím třetím osobám, kteří tyto informace potřebují znát za účelem plnění předmětu Smlouvy, jakož i za účelem zpracování elektronických výběrových řízení.
5. Ujednání o důvěrnosti informací obsažené v odstavci 4. tohoto článku se netýkají takových informací, které,
a) byly nezávisle připraveny AP Centrem;
b) AP Centrum získalo zákonnou cestou z jiného zdroje oprávněného takové informace poskytovat;
c) se staly všeobecně přístupnými veřejnosti;
d) v době jejich poskytnutí byly již AP Centru známy;
e) Zákazník umožní AP Centru je zveřejnit bez omezení;
f) je nutné zpřístupnit na základě zákona, soudního, správního nebo rozhodčího rozhodnutí.
6. Veškeré Zákazníkem AP Centru poskytnuté důvěrné informace zůstávají jeho majetkem a na základě jeho písemného pokynu mu AP Centrem budou vráceny nebo zničeny, s výjimkou elektronických poptávkových řízení uložených v databázi sytému ROSAP.
7. Veškeré postupy při zpracování a průběhu E-aukcí, jako např. způsob zadávání, definování znění zadání, nastavení funkcionalit systému ROSAP apod., jsou předmětem know-how AP Centra a jako takové jsou považovány za důvěrné informace a obchodní tajemství.

IX. Technické požadavky
1. Registrovaní Zákazníci a další Účastníci E-aukce jsou chráněni autorizačním procesem, během kterého jsou oprávněni vstoupit do E-aukce za použití uživatelského jména a hesla.
2. AP Centrum negarantuje rychlost připojení jednotlivých Účastníků E-aukce ani rychlost reakce kliku zobrazeného na počítači Účastníka E-aukce a jeho promítnutí do konkrétní E-aukce.
3. AP Centrum nenese odpovědnost za škodu ani jakoukoli jinou újmu, které Zákazníkovi nebo jinému Účastníkovi E-aukce vznikly v důsledku toho, že E-aukce byla přerušena nebo jinak neproběhla řádně v následkem výpadku nebo přetížení internetové sítě či z důvodu zásahu vyšší moci.
4. AP Centrum nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu třetí osobou, pokud Zákazník nebo jiný Účastník E-aukce takové osobě sdělil přihlašovací údaje ke svému uživatelskému účtu, nebo jí jinak umožnil k těmto údajům přístup.
5. Technické požadavky :
a) Internetové připojení
b) Webový prohlížeč

X. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

1. Tyto Obchodní podmínky může AP Centrum doplňovat či jinak měnit formou oznámení na internetovém portálu www.apcentrum.cz/op. Pozdějšími změnami Obchodních podmínek nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé v době účinnosti původního znění Obchodních podmínek. Změnu (změny) Obchodních podmínek je AP Centrum povinno oznámit všem svým Zákazníkům minimálně 30 dnů přede dnem nabytí účinností změny (změn). V případě, že zákazník nebude s touto změnou (změnami) souhlasit, má právo odstoupit od Smlouvy.

2. Stane-li se v budoucnu kterékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek nezávazným, neplatným nebo neúčinným, bude takové ustanovení nezávazné, neplatné nebo neúčinné pouze v mezích jeho případné nevymahatelnosti. Ostatní ustanovení Obchodních podmínek zůstávají závazná, platná a účinná.
3. Tyto Obchodní podmínky, jakož i vztahy podle nich nebo vedle nich vzniklé se řídí právním řádem České republiky.
4. Platnosti a účinnosti tyto Obchodní podmínky nabývají dnem zveřejnění na portálu www.apcentrum.cz/op.