Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále též „Obchodní podmínky“)

společnosti

    AUKČNÍ PORADENSKÉ CENTRUM, s.r.o., se sídlem Jakubské náměstí 580/4, Brno-město, 602 00 Brno, 

identifikační číslo: 27678971, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51397     

        I.      Obecná ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky společnosti AUKČNÍ PORADENSKÉ CENTRUM, s.r.o., se sídlem Jakubské náměstí 580/4, Brno-město, 602 00 Brno, identifikační číslo: 27678971, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51397 (dále jen „AP Centrum“ nebo též „Poskytovatel“), upravují práva a povinnosti smluvních stran vznikající v souvislosti s uzavřením

   

  • a) licenční smlouvy o přenechání k užití elektronického aukčního systému ROSAP (dále též jen „systém ROSAP“), nebo
  • b) příkazní smlouvy, týkající se využití dalších služeb Poskytovatele, zejména spočívajících ve vyhlašování a provádění výběrových řízení realizovaných formou elektronických aukcí (dále jen „E-aukce“), anebo
  • c) kombinace smluv pod písm. a) a b);
   • každá z uvedených smluv též jako „Smlouva“.
   • Předmětná Smlouva je uzavíraná mezi AP Centrem, jako Poskytovatelem služeb, a jinou právnickou nebo fyzickou osobou (dále též jen „Zákazník“; AP Centrum a Zákazník společně též „Smluvní strany“).
 2. Obchodní podmínky upravují též práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé v důsledku využívání systému ROSAP. 
 3. Ustanovení odchylná od těchto Obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.
 4. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. Obchodní podmínky a Smlouva jsou vyhotoveny v českém jazyce. V případě, že dokumenty uvedené v předchozí větě mají být vyhotoveny v jiném než českém jazyce, podepíší Smluvní strany současně odpovídající počet vyhotovení příslušného dokumentu v českém jazyce. V případě rozporu mezi oběma jazykovými verzemi příslušného dokumentu má přednost jeho česká verze.

 

         II.      Definice – výklad některých pojmů

 1. AP Centrum, jako Poskytovatel, je výlučným vlastníkem a provozovatelem systému ROSAP umožňujícího vyhlašování a provádění výběrových řízení formou E-aukce s možností zakončení On-line aukcí.
 2. Zákazník je právnickou nebo fyzickou osobou, která má zájem o využití systému ROSAP k vyhlášení a provedení výběrového řízení realizovaného formou E-aukce. Zákazník v E-aukci vystupuje v pozici Vyhlašovatele.
 3. Pověřeným uživatelem je Zákazníkem pověřená osoba ve Smlouvě se specifikovanými kompetencemi k jednání jménem Zákazníka.
 4. Faktura je daňovým dokladem, který musí splňovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy České republiky.
 5. E-aukce je elektronické výběrové řízení realizované formou vzdáleného přístupu Zákazníka a Uživatelů do systému ROSAP s možností zakončení On-line aukcí.
 6. On-line aukce je volitelná část E-aukce s časem vymezeným pro reakci na nabídky Uživatelů v reálném čase.
 7. Vyhlašovatelem je osoba, která v rámci E-aukce činí výzvu k podávání nabídek. 
 8. Uživatel je osoba, která v rámci E-aukce podává nabídku (vloží do systému ROSAP své Nabídkové podmínky) odpovídající požadavkům specifikovaným Vyhlašovatelem. Pokud Zákazník neurčí jinak, považuje se za Uživatele i osoba, která podala nabídku s odchylkou od požadavků Vyhlašovatele. Uživatel může být Dodavatelem, nebo Odběratelem.
 9. Předmětem E-aukce je obecné vymezení plnění, kterého se E-aukce týká, složené z jednotlivých Položek E-aukce dle Smlouvy, které mohou být nákupní nebo prodejní. Při výpočtu odměny dle ust. čl. V. odst. 1 písm. b) a c) těchto Obchodních podmínek se u nákupních položek počítá úspora a u prodejních položek zisk.
 10. Zadávací podmínky jsou množstevní, kvalitativní, platební, časové a další podmínky, které přesně definuje Vyhlašovatel a jejichž splnění je ze strany Uživatele předpokladem jeho účasti v E-aukci, neurčí-li Zákazník v průběhu E-aukce jinak.
 11. Nabídkové podmínky jsou podmínky, které jsou v průběhu E-aukce předmětem nabídky Uživatele (cena, splatnost, atesty, slevy atd.).
 12. Soutěžní kolo je část E-aukce vymezená časem, v níž mohou Uživatelé podávat nebo měnit své nabídky.
 13. Mezní lhůta je časový úsek dohodnutý mezi Vyhlašovatelem a AP Centrem, jehož uplynutím výběrové řízení končí bez ohledu na jeho výsledek. Mezní lhůtu lze v průběhu E-aukce prodloužit výlučně dohodou Smluvních stran. 
 14. Seznam uživatelů je přehled potencionálních uživatelů (obchodních partnerů) vytvořený Poskytovatelem z veřejně dostupných zdrojů, který Poskytovatel umožňuje Zákazníkovi využít za podmínek stanovených Smlouvou v rámci realizace konkrétní E-aukce. Vzhledem k tomu, že Seznam uživatelů je autorským dílem Poskytovatele, je Zákazník oprávněn jej využít výlučně jen v rámci té E-aukce, pro kterou byl vytvořen.

 

         III.      Práva a povinnosti Smluvních stran

 1. AP Centrum je povinno postupovat při zařizování všech záležitostí souvisejících s jeho činností dle Smlouvy s odbornou péčí, podle pokynů Zákazníka (které však nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy) a v souladu s jeho zájmy, s nimiž bylo AP Centrum Zákazníkem prokazatelně seznámeno. Předmětnou činnost je AP Centrum oprávněno vykonávat i prostřednictvím třetích osob; vždy však Zákazníkovi odpovídá tak, jako by tuto činnost vykonávalo samo.
 2. AP Centrum neodpovídá Zákazníkovi za právní a jiná jednání (opomenutí) vč. plnění závazků třetích osob, se kterými Zákazník prostřednictvím systému ROSAP hodlá vstoupit nebo již vstoupil do obchodního, či jiného styku nebo právního vztahu.
 3. Zákazník je povinen vytvořit veškeré podmínky potřebné pro řádný výkon činnosti AP Centra a poskytovat mu na požádání veškeré informace potřebné k tomu, aby AP Centrum mohlo řádně plnit své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Současně je povinen bezodkladně sdělit AP Centru informace týkající se veškerých změn na své straně nebo jakýchkoli jiných skutečností, které by mohly mít vliv na schopnost Zákazníka řádně plnit jeho závazky vůči AP Centru, Uživatelům a dalším zúčastněným třetím osobám. Zákazník je povinen průběžně aktualizovat veškeré informace poskytnuté AP Centru dle tohoto odstavce tak, aby všechny informace byly pravdivé, přesné a úplné a aby nebyly v žádném ohledu zavádějící. Zákazník má povinnost kdykoliv na požádání důvěryhodně prokázat pravdivost, přesnost a úplnost jakékoli informace, kterou AP Centru poskytl.

 

         IV.      Ochrana informací

 1. Zákazník je povinen uchovávat v tajnosti veškeré informace získané v souvislosti s realizací E-aukce, a to i po jejím skončení, a s těmito informacemi nakládat výlučně jen v rozsahu nezbytném k realizaci příslušné E-aukce, jinak odpovídá za škodu v důsledku porušení těchto povinností AP Centru vzniklou. V souvislosti s tím je Zákazník povinen zavázat k mlčenlivosti své zaměstnance, jakož i osoby, které pověří dílčími úkony souvisejícími s plněním Smlouvy.
 2. AP Centrum je povinno uchovat v tajnosti veškeré informace týkající se Zákazníka a předmětu Smlouvy, které nejsou veřejně přístupné; tyto lze reprodukovat pouze v rozsahu nezbytném pro účely plnění předmětu Smlouvy. V souvislosti s tím je AP Centrum povinno zavázat k mlčenlivosti své zaměstnance, jakož i osoby, které pověří dílčími úkony souvisejícími s plněním Smlouvy.
 3. Ujednání o důvěrnosti informací obsažené v odstavci 2. tohoto článku se netýkají takových informací, které
  1. byly nezávisle připraveny AP Centrem v souvislosti s jeho činností dle Smlouvy;
  2. AP Centrum získalo zákonnou cestou z jiného zdroje oprávněného takové informace poskytovat;
  3. se staly všeobecně přístupnými veřejnosti;
  4. v době jejich poskytnutí byly již AP Centru známy;
  5. Zákazník umožní AP Centru zveřejnit bez omezení;
  6. je nutné zpřístupnit na základě zákona, soudního, správního nebo rozhodčího rozhodnutí
 4. Veškeré Zákazníkem AP Centru poskytnuté důvěrné informace zůstávají jeho majetkem a na základě jeho písemného pokynu mu AP Centrem budou vráceny nebo zničeny, s výjimkou elektronických poptávkových řízení uložených v databázi sytému ROSAP.
 5. Veškeré postupy při zpracování a průběhu E-aukcí, jako např. způsob zadávání, definování znění zadání, nastavení funkcionalit systému ROSAP apod., jsou předmětem know-how AP Centra a jako takové jsou považovány za důvěrné informace a obchodní tajemství.
 6. Webová stránka www.apcentrum.cz jako souhrn audiovizuálního obsahu zobrazený internetovým prohlížečem a veškeré její části (zejména grafika, text a obrázky) jsou autorskými díly, k nimž AP Centrum vykonává veškerá majetková práva autorská. Jakékoli užití autorských děl dle předchozí věty je bez předchozího písemného souhlasu AP Centra zakázáno.

 

         V.      Odměna

 1. Za plnění Předmětu Smlouvy a veškerých souvisejících povinností Smlouvou sjednaných náleží AP Centru odměna, která může být určena zejména:
 1. pevnou částkou, popř. paušálem, nebo
 2. procentem z celkové úspory, nebo zisku dosažené (dosaženého) E-aukcí, anebo
 3. kombinací výše uvedených způsobů.
 1. Zákazník bere na vědomí, že k fakturovaným cenám bude účtována zákonná daň z přidané hodnoty.
 2. Právo vyúčtovat Zákazníkovi odměnu vzniká AP Centru dnem vyhlášení vítěze E-aukce nebo uplynutím Mezní lhůty. Uplyne-li Mezní lhůta marně, tj. bez výběru vítěze, je základem pro výpočet odměny procentem z úspor, nebo zisku hodnota té transakce, která je z nabídek Dodavatelů nebo Odběratelů, resp. Uživatelů nejlepší.
 3. Splatnost odměny za poskytnutí služeb stanoví Smlouva. Odměna bude vyúčtována daňovým dokladem (fakturou) a považuje se za zaplacenou dnem jejího připsání na účet Poskytovatele uvedený ve faktuře vystavené k jejímu zaplacení.
 4. Pokud Zákazník nezaplatí odměnu řádně a včas, je povinen platit úrok z prodlení ve výši určené právními předpisy (tzv. zákonný úrok z prodlení) z neuhrazené částky, a to za každý započatý den prodlení až do úplného zaplacení. Vedle úroku dle předchozí věty je Zákazník rovněž povinen zaplatit AP Centru smluvní pokutu ve výši 0,1 % z neuhrazené částky za každý započatý den prodlení až do úplného zaplacení odměny. Právo na náhradu újmy AP Centra v plné výši není dotčeno. Je-li Zákazník v prodlení, má AP Centrum právo odmítnout mu další plnění dle Smlouvy.
 5. Pokud Smlouva nestanoví jinak, zahrnuje odměna veškeré účelně vynaložené náklady AP Centra vzniklé v souvislosti s jeho činností podle Smlouvy.

 

         VI.      Registrace do systému ROSAP a průběh E-aukce

 1. Registrace Uživatelů probíhá na internetové adrese uvedené v pozvánce do elektronického výběrového řízení. Zákazník v pozici Vyhlašovatele a Poskytovatel mají právo odmítnout registraci kterémukoliv subjektu. Důvody odmítnutí budou Uživateli na požádání sděleny. Registrovaný Uživatel obdrží na žádost e-mailem vlastní heslo nebo si jej sám určí při registraci do aukčního systému ROSAP. 
 2. E-aukce je vyhlášena odesláním Vyhlašovatelem vyplněného formuláře, v němž jsou specifikovány Zadávací podmínky, Mezní lhůta výběrového řízení a lhůta pro podávání nabídek.
 3. Uživatel se přihlašuje k účasti v E-aukci pomocí hesla, a to na internetové adrese, která je uvedena na pozvánce. Přistoupit do E-aukce nelze bez souhlasu Zákazníka. V případě podezřelých, evidentně chybných údajů nebo v případě zneužití údajů může být přístup Uživateli odepřen. O odepření přístupu rozhoduje Zákazník. Přihlášení může být zrušeno i Uživatelem, a to až do odeslání nabídky. Pokud se změní zadání E-aukce, má Uživatel možnost svou nabídku zrušit, nebo ji změnit.
 4. Soutěžní kolo. Počet a délku Soutěžních kol (i případné On-line aukce) určuje podle vývoje výběrového řízení Zákazník. 
 5. První Soutěžní kolo začíná vyhlášením E-aukce. Nabídky je možno vytvářet a měnit po celou stanovenou dobu, vždy však jen do odeslání nabídky. Po skončení kola může Vyhlašovatel vyhlásit vítěze E-aukce, další Soutěžní kolo nebo On-line aukci.
 6. Další Soutěžní kolo. Do dalšího Soutěžního kola postupují jen Vyhlašovatelem určení Uživatelé. Nabídky postupujících Uživatelů zůstávají v platnosti, ale mohou být pozměněny.
 7. On-line aukce je Soutěžní kolo s vymezeným časem pro reakci na nabídky ostatních Uživatelů. V tomto Soutěžním kole vidí každý Uživatel kromě své nabídky také nejlepší nabídku a své Nabídkové podmínky vč. ceny může měnit (učinit příznivější pro Zákazníka) v reálném čase. Pokud má E-aukce více položek, Vyhlašovatel může umožnit Uživatelům vidět nejlepší nabídky u všech položek, k nimž podal nabídku. On-line aukce může být Vyhlašovatelem pozastavena a opět spuštěna.
 8. Pro každou On-line aukci určuje Vyhlašovatel individuální podmínky prodlužování On-line aukce (o kolik minut se může prodloužit a v kolika posledních minutách musí dojít ke změně nejlepší nabídky, aby k prodloužení došlo) a minimální krok změny jednotkové, popř. celkové ceny. Vyhlašovatel může rovněž rozhodnout o manuálním prodloužení On-line aukce. Pokud dojde k odchylce od stanoveného postupu (např. povolení změny nabídky Uživatele v neprospěch Zákazníka učiněné na základě jeho telefonické nebo chatové žádosti – tj. při zjištění chyby), může být On-line aukce prodloužena manuálně, a to o takovou dobu, po kterou o této skutečnosti nebudou AP Centrem vyrozuměni všichni Uživatelé. Rozhodnutí o takovém postupu může učinit pouze Vyhlašovatel On-line aukce. 
 9. Vyhlášení vítěze. Zákazník může vyhlásit vítěze E-aukce po ukončení každého Soutěžního kola nebo po ukončení On-line aukce. Není-li vítěz vyhlášen do konce Mezní lhůty, E-aukce končí a AP Centrum je oprávněno vyúčtovat a Vyhlašovatel je povinen zaplatit odměnu dle čl. V. těchto Obchodních podmínek.
 10. Protokol o E-aukci. AP Centrum vede záznam (historii) všech změn nabídek po dobu trvání E-aukce. Na základě těchto údajů sestaví a předá Zákazníkovi jako Vyhlašovateli Protokol o E-aukci, a to do 1 pracovního dne od ukončení E-aukce. Protokol bude zaslán na e-mailovou adresu Vyhlašovatele.

 

         VII.      Ukončení smlouvy

 1. Smlouva zaniká kromě důvodů stanovených právními předpisy také splněním účelu, pro který byla sjednána.
 2. Zákazník je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodů stanovených právními předpisy.
 3. AP Centrum je oprávněno odstoupit od Smlouvy také v případě, že Předmět E-aukce je v rozporu s právními předpisy, soudními, správními a rozhodčími rozhodnutími, se zásadami poctivého obchodního styku nebo dobrými mravy, jakož i v případech, kdy Předmět E-aukce obsahuje odkaz na zboží a služby, které jsou z obchodního styku vyloučeny, či odkaz na internetové stránky, které obsahují zakázané údaje.
 4. AP Centrum je dále oprávněno odstoupit od Smlouvy, bude-li Zákazník nabízet nebo poptávat zboží pocházející z trestné činnosti, radioaktivní materiál nebo jiné nebezpečné látky, narkotika, omamné látky a jedy, nebo nabízet zboží, které není v jeho vlastnictví a u něhož neprokáže jiný řádný titul, který mu umožňuje se zbožím disponovat.
 5. Odstoupení od Smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé Smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem jeho doručení druhé Smluvní straně, není-li v něm stanoven den pozdější. V případě pochybností se má za to, že odstoupení bylo doručeno třetí den po jeho odeslání.

 

         VIII.      Technické požadavky

 1. AP Centrum negarantuje rychlost připojení Zákazníka ani jednotlivých Uživatelů k síti internet ani rychlost promítnutí kliku na počítači nebo jiném zařízení Zákazníka nebo Uživatele do konkrétní E-aukce. 
 2. AP Centrum nenese odpovědnost za škodu ani jakoukoli jinou újmu, které Zákazníkovi nebo Uživateli vznikly v důsledku toho, že E-aukce byla přerušena nebo jinak neproběhla řádně, zejména, ale nikoli výlučně následkem výpadku nebo přetížení internetové sítě či z důvodu zásahu vyšší moci.
 3. AP Centrum nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu Zákazníka nebo Uživatele třetí osobou, a to zejména, ale nikoli výlučně tehdy, pokud Zákazník nebo Uživatel takové osobě sdělil přihlašovací údaje ke svému uživatelskému účtu, nebo jí jinak umožnil k těmto údajům přístup.
 4. Technické požadavky:
  • Internetové připojení
  • Webový prohlížeč

         IX.      Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Fyzická osoba,
  – která je Zákazníkem, nebo
  – která jedná jménem nebo ve prospěch právnické osoby jako Zákazníka,
  bere na vědomí, že její osobní údaje podléhají ochraně ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) a vnitrostátních právních předpisů České republiky. Informace o zpracování osobních údajů prováděného AP centrem včetně práv fyzické osoby – subjektu údajů jsou jako „Zásady zpracování osobních údajů“ zveřejněny na webu AP centra www.apcentrum.cz. Fyzická osoba bere na vědomí, že o ní jsou v souvislosti s využíváním a přístupem do systému ROSAP zpracovávány zejména též přihlašovací údaje do systému ROSAP (uživatelské jméno a heslo) a síťový identifikátor (IP adresa, soubory cookies).
 2. Tyto Obchodní podmínky může AP Centrum doplňovat či jinak měnit formou oznámení na internetové stránce www.apcentrum.cz/op. Smlouvy nebo Rámcové smlouvy o spolupráci a Objednávky uzavřené za účinnosti předchozích obchodních podmínek se i nadále řídí dosavadními ujednáními.
 3. Stane-li se v budoucnu kterékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek nezávazným, neplatným nebo neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení Obchodních podmínek závazná, platná a účinná. 
 4. Tyto Obchodní podmínky, jakož i vztahy podle nich nebo v souvislosti s nimi vzniklé se řídí právním řádem České republiky.
 5. Platnosti a účinnosti tyto Obchodní podmínky nabývají dnem zveřejnění na portálu www.apcentrum.cz/op.