OBCHODNÍ PODMÍNKY 

obchodní společnosti

 AUKČNÍ PORADENSKÉ CENTRUM, s.r.o. 

se sídlem Přísnotice, Výhon 293, PSČ 664 63

 Identifikační číslo: 27678971 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51397 

pro využívání systému ROSAP umístěného na internetové adrese www.apcentrum.cz 

 

I. Obecné podmínky 

1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti AUKČNÍ PORADENSKÉ CENTRUM, s.r.o., se sídlem Přísnotice, Výhon 293, PSČ 664 63, identifikační číslo: 27678971, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51397 (dále jen „AP Centrum“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s Rámcovou smlouvou o poskytování služeb (dále také „Smlouva“) uzavíranou mezi AP Centrem a jinou právnickou či fyzickou osobou (dále jen „Zákazník“). Systém ROSAP (dále jen „ROSAP“) je AP Centrem provozován na internetové adrese www.apcentrum.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní systému“). 

2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé při využívání systému ROSAP AP Centra umístěné na adrese www.apcentrum.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. 

3. Ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek je možné sjednat v Rámcové smlouvě o poskytování služeb či Objednávce k Rámcové smlouvě o poskytování služeb (dále též jen „Objednávka“). Odchylná ujednání v Rámcové smlouvě o poskytování služeb či Objednávce k Rámcové smlouvě o poskytování služeb mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. 

4. Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Rámcové smlouvy o poskytování služeb. Tyto obchodní podmínky, Rámcová smlouva o poskytování služeb a Objednávka k Rámcové smlouvě o poskytování služeb jsou vyhotoveny v českém jazyce. V případě, že obchodní podmínky, Rámcová smlouva o poskytování služeb, Objednávka k Rámcové smlouvě o poskytování služeb mají být vyhotoveny v jiném jazyce než českém, podepíší smluvní strany současně vyhotovení příslušného dokumentu v českém jazyce, přičemž pro případ rozporu mezi oběma jazykovými verzemi má česká verze přednost. 

II. Definice – výklad některých pojmů 

1. AP Centrum je provozovatelem a vlastníkem elektronického aukčního software ROSAP umožňující vyhlašování a provádění výběrových řízení formou vzdáleného přístupu s možností zakončení On-line aukcí. AP centrum současně poskytuje technologie nutné pro přípravu a realizaci E-aukce a zajišťuje veškeré činnosti spojené s administrací E-aukce. 

2. Zákazník je právnickou osobou nebo fyzickou osobou podnikatelem, která má zájem získat od AP Centra oprávnění – licenci k systému ROSAP. 

3. Licence je soubor majetkový práv a oprávnění k využívání systému ROSAP. 

4. Výhradní licence je Licence udělená pouze jednomu zákazníkovi. 

5. Nevýhradní licence je Licence udělená více zákazníkům současně. 

6. Vlastníkem licence je AP Centrum, který je oprávněn postoupit právo výkonu majetkových práv a oprávnění k systému ROSAP třetím osobám. 

7. AP Centrum jako poskytovatel licence a Zákazník jako nabyvatel licence jsou účastníky a Smluvními stranami Licenční smlouvy. 

8. Územní rozsah Licence je území (teritorium), na kterém je Zákazník oprávněn Licenci užívat. 

9. Časový rozsah Licence je doba, na kterou je Licence poskytnuta. 

10. Faktura je daňový doklad, který musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu v souladu s platnými právními předpisy České republiky. 

11. E-aukce: on-line výběrové řízení, tj. elektronická forma výběrového řízení formou vzdáleného přístupu Zákazníků k systému ROSAP s možností zakončení On-line aukcí. 

12. On-line aukce: volitelná část E-aukce s vymezeným časem pro reakci na nabídky ostatních Dodavatelů. 

13. Zákazník může vystupovat jako Vyhlašovatel nebo Dodavatel. 

14. Vyhlašovatelem je osoba, která v rámci E-aukce činí výzvu k podávání nabídek . 

15. Dodavatel je osoba, která v rámci E-aukce podává nabídku podle specifikace Vyhlašovatele, tj. firma, která vloží do systému ROSAP svoje Nabídkové podmínky. 

16. Hlavní uživatelem je osoba oprávněná Zákazníkem k vystupování za Zákazníka v systému ROSAP. 

17. Pověřeným uživatelem je osoba pověřená Zákazníkem určitými kompetencemi v systému ROSAP. 

18. Objednávka konkretizuje Smlouvu, a jsou v ní stanoveny podmínky E-aukce. 

19. Předmět E-aukce je specifikován ve Smlouvě nebo v Objednávce a mohou jím být zboží či služby poptávané Vyhlašovatelem v E-aukci 

20. Zadávací podmínky jsou množstevní, kvalitativní, platební, časové a ostatní podmínky, které definuje Vyhlašovatel a jejichž splnění je ze strany Účastníka E-aukce jako budoucího dodavatele předpokladem jeho účasti v E-aukci. 

21. Nabídkové podmínky jsou podmínky, které jsou v průběhu E-aukce předmětem nabídky Účastníka E-aukce (cena, splatnost, atesty, slevy atd.). 

22. Soutěžní kolo je část E-aukce vymezená časem, v nichž mohou Účastníci E-aukce podávat nebo měnit své nabídky. 

23. Mezní lhůta je časový úsek dohodnutý mezi Vyhlašovatelem a AP Centrem v Objednávce, jehož uplynutím výběrové řízení končí bez ohledu na jeho výsledek. 

24. Mezní lhůtu lze v průběhu E-aukce prodloužit, a to na návrh Vyhlašovatele, se souhlasem AP Centra. Prodloužení Mezní lhůty musí být oznámeno Účastníkům E-aukce, kteří mají možnost odstoupit z výběrového řízení. 

25. Účastník E-aukce je právnická osoba nebo fyzická osoba podnikatel, která má zájem účastnit se E-aukce a jako taková je oslovena Vyhlašovatelem E-aukce k podání nabídky. 

26. Seznam dodavatelů – seznamem dodavatelů se rozumí přehled potencionálních dodavatelů (obchodních partnerů), který vytvořil Poskytovatel licence z veřejně dostupných zdrojů a který Poskytovatel umožňuje Zákazníkovi za podmínek uvedených ve smlouvě využít v rámci relizace E-aukcí prostřednictvím systému ROSAP. S ohledem na skutečnost, že se jedná o autorské dílo Poskytovatele je Zákazník oprávněn tento seznam dodavatelů využít pouze v rámci konkrétní E-aukce. 

III. Předmět plnění a spolupráce stran 

1. Konkrétní předmět plnění je specifikován (vymezen) ve vlastním textu Smlouvy (dále jen „Předmět Smlouvy“) a/nebo v Objednávce 

2. Smluvní strany jsou povinny po dobu trvání Smlouvy realizovat vzájemnou spolupráci za podmínek v této Smlouvě uvedených. 

IV. Práva a povinnosti Smluvních stran 

1. AP Centrum je povinno postupovat při zařizování všech záležitostí souvisejících s jeho činností dle Smlouvy s náležitou odbornou péčí, podle pokynů Zákazníka (které nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy) a v souladu s jeho zájmy, které AP Centrum zná nebo s ohledem na výkon své činnosti musí znát; předmětnou činnost je oprávněno vykonávat samo nebo prostřednictvím třetích osob, přičemž však vždy odpovídá tak, jako by ji vykonávalo samo. 

2. AP Centrum neodpovídá za jednání (opomenutí) třetích osob, se kterými vstoupí Zákazník prostřednictvím systému ROSAP do právního vztahu, ani za splnění jejich závazků. 

3. Zákazník je povinen vytvořit veškeré podmínky potřebné pro řádný výkon činnosti AP Centra a poskytovat mu na požádání veškeré informace, jež jsou potřebné k tomu, aby AP Centrum mohlo řádně plnit své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Současně je povinnen neprodleně sdělit AP Centru informace týkající se veškerých změn totožnosti, právní subjektivity, existence nebo právního postavení Zákazníka nebo jakýchkoli jiných skutečností, okolností anebo změn, jež by mohly mít vliv na schopnost Zákazníka plnit své závazky vůči AP Centru nebo vůči jinému Zákazníkovi, jakož i na schopnost tohoto Zákazníka plnit své závazky vůči AP Centru nebo jinému Zákazníkovi. 

4. Zákazník se zavazuje, že bude průběžně aktualizovat veškeré informace poskytnuté AP Centru v souladu s předcházejícím odstavcem. Je povinen zajistit, aby všechny informace poskytované AP Centru dle těchto Obchodních podmínek byly pravdivé, úplné a přesné a aby nebyly v žádném ohledu zavádějící. Zákazník má povinnost kdykoliv na požádání důvěryhodně prokázat jakoukoliv informaci, kterou AP Centru poskytl. Zákazník se zavazuje uchovávat v tajnosti veškeré informace získané v souvislosti s realizací E-aukce, a to i po jejím skončení, a je povinen s těmito informacemi nakládat výlučně jen v rozsahu nezbytném k realizaci E-aukce, jinak odpovídá za škodu v důsledku porušení těchto povinností AP Centru vzniklou. 

5. AP Centrum je povinno uchovat v tajnosti veškeré informace týkající se Zákazníka a předmětu Smlouvy, které nejsou veřejně přístupné. V této souvislosti se AP Centrum zavazuje zavázat k povinnosti mlčenlivosti své zaměstnance, jakož i osoby, které pověří dílčími kompetencemi v souvislosti s realizací Předmětu Smlouvy. 

6. Pokud ve Smlouvě není stanoveno jinak, může AP Centrum užít údaje pro účely reference.

7. Zákazník se zavazuje, že informace, které do systému ROSAP zadá, budou úplné, platné a pravdivé. 

8. Zákazník se zavazuje vystupovat v souladu s pravidly poctivého obchodního styku tak, aby svým jednáním nepoškozoval dobrou pověst systému ROSAP. 

9. Závazek Účastníka E-aukce: Účastník E-aukce se zavazuje dodržet jak zadávací podmínky Vyhlašovatele, tak i Nabídkové podmínky, které převzal ve své nabídce platné k okamžiku ukončení posledního Soutěžního kola nebo On-line aukce. Zákonné nároky na záruky výrobků a služeb zůstávají zachovány. 

10. Závazek Vyhlašovatele: Před vyhlášením E-aukce je Vyhlašovatel povinen sepsat s AP Centrem Objednávku konkretizující výběrové řízení a cenu, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak. 

V. Odměna a platební podmínky 

1. AP Centru náleží za jeho činnost dle Smlouvy odměna. Vyúčtování odměny bude provedeno daňovým dokladem (dále jen „faktura“) vystaveným AP Centrem. 

2. Konkrétní výše odměny a způsob jejího stanovení je uvedena ve vlastním textu Smlouvy, nebo v Objednávce. 

3. Je-li v Rámcové smlouvě o poskytování služeb nebo v Objednávce k Rámcové smlouvě o poskytování služeb odměna stanovena procenty z úspor nebo kombinací pevné ceny a procenta z úspor, a není-li mezi zákazníkem a AP Centrem dohodnuto jinak, vzniká povinnost zaplatit cenu vyhlášením vítěze nebo uplynutím Mezní lhůty. V případě stanovení ceny procentem z úspor je základem pro výpočet ceny hodnota transakce vyplývající z nabídky učiněné Dodavatelem označeným Vyhlašovatelem výběrového řízení za vítěze. Uplyne-li marně Mezní lhůta bez výběru vítěze, je základem pro výpočet ceny procentem z úspor hodnota té transakce, která je z nabídek Dodavatelů nejnižší. 

4. Vyúčtovaná odměna musí být připsána na účet AP Centra uvedený na faktuře nejpozději v den její splatnosti, jinak je Zákazník v prodlení. 

5. Pokud Smlouva ve znění změn a dodatků, Objednávka či samostatná písemná dohoda účastníků této Smlouvy, nestanoví jinak, zahrnuje odměna veškeré nutně nebo účelně vynaložené náklady AP Centra, které mu vzniknou v souvislosti s jeho činností na základě Smlouvy. 

6. Odměnu je Zákazník povinen uhradit AP Centru na základě daňového dokladu – faktury – vystaveného AP Centrem ve lhůtě splatnosti uvedené ve Smlouvě. 

7. Právo účtovat (fakturovat) odměnu dle Smlouvy vzniká AP Centru dle podmínek uvedených ve Smlouvě nebo v Objednávce ke Smlouvě. 

8. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny zákonem stanovené náležitosti je Zákazník oprávněn AP Centru tuto fakturu vrátit, a to nejpozději do 10 dnů ode dne jejího doručení, jinak se má za to, že Zákazník s vyúčtováním souhlasí. Pokud AP Centrum uzná oprávněnost vrácení faktury, opraví tuto fakturu a zašle ji Zákazníkovi k úhradě, přičemž tato opravená faktura je splatná v náhradní lhůtě stanovené dle podmínek uvedených ve Smlouvě. Pokud AP Centrum neuzná oprávněnost vrácení faktury, zašle ji nejpozději do 5 pracovních dnů zpět Zákazníkovi s tím, že původní lhůta splatnosti této faktury zůstává zachována.. 

9. V případě prodlení se zaplacením faktury je AP Centrum oprávněno účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Tím není dotčen nárok AP Centra na náhradu vzniklé škody. 

10. Je-li Zákazník v prodlení, má AP Centrum právo odmítnout mu poskytování dalších služeb. 11. AP Centrum prohlašuje, že je plátcem DPH. Zákazník bere na vědomí, že k fakturované ceně bude vyúčtována zákonná daň z přidané hodnoty. 

VI. Registrace do ROSAPu a průběh E-aukce 

1. Registrace Účastníků E-aukce probíhá na internetové adrese www.apcentrum.cz AP Centrum má právo odmítnout registraci kterémukoliv subjektu. Důvody odmítnutí budou Účastníkovi E-aukce sděleny. Registrovaný Účastník E-aukce obdrží e-mailem vlastní heslo. 

2. E-aukce je vyhlášena odesláním Vyhlašovatelem vyplněného formuláře, v němž budou specifikovány Zadávací podmínky, Mezní lhůta výběrového řízení a lhůta pro podávání nabídek. 

3. Přiřazování Účastníků E-aukce probíhá dle dohody mezi AP Centrem a Zákazníkem, jako Vyhlašovatelem, výběrem ze dvou možností. Účastníci E-aukce jsou přiřazováni Zákazníkem nebo, se souhlasem Zákazníka, AP Centrem. Přiřazeným Účastníkům E-aukce je emailem rozeslána pozvánka. 

4. Přihlášení Účastníků E-aukce. Účastník E-aukce se přihlašuje k účasti v E-aukci pomocí hesla, a to na internetové adrese, která je uvedena na pozvánce. Přístup do E-aukce si nelze vymoci bez souhlasu Zákazníka. V případě podezřelých či evidentně chybných údajů nebo při zneužití údajů může být přístup Účastníkovi E-aukce odebrán. O odebrání přístupu rozhoduje Zákazník. Přihlášení může být staženo i Účastníkem E-aukce, a to až do závazného odeslání nabídky. Pokud se změní zadání E-aukce, má Účastník možnost svou nabídku stáhnout nebo ji změnit. 

5. Soutěžní kolo. Počet a délku Soutěžních kol (i případné On-line aukce) určuje podle vývoje výběrového řízení Zákazník. 

6. První Soutěžní kolo začíná vyhlášením E-aukce. V pozvánce je Účastníkům E-aukce sdělena lhůta pro podání nabídek. Nabídky je možno vytvářet a měnit po celou stanovenou dobu, ale jen do závazného odeslání nabídky. Po uplynutí doby Vyhlašovatel nabídky posoudí a rozhodne se, jak bude pokračovat. Může vyhlásit vítěze, další Soutěžní kolo (kola) nebo vyhlásí On-line aukci. 

7. Další Soutěžní kolo: Do dalšího Soutěžního kola postupují jen Vyhlašovatelem určení Účastníci E-aukce. Nabídky postupujících Účastníků E-aukce zůstávají v platnosti, ale mohou je pozměnit. Vyhlašovatel má možnost přiřadit nové Účastníky E-aukce. 

8. On-line aukce: Soutěžní kolo s vymezeným časem pro reakci na nabídky ostatních Účastníků E-aukce. V tomto Soutěžním kole vidí každý Účastník E-aukce kromě své nabídky také nejnižší nabídku a své Nabídkové podmínky i cenu může měnit. Pokud má E-aukce více položek, Vyhlašovatel může umožnit Účastníkům E-aukce vidět nejnižší nabídky u všech položek. On-line aukce může být Vyhlašovatelem pozastavena a opět spuštěna. On-line aukce je ukončena uplynutím stanovené doby. 

9. Pro každou On-line aukci určuje Vyhlašovatel individuální podmínky prodlužování On-line aukce (o kolik minut se může prodloužit a v kolika posledních minutách musí dojít ke změně ceny, aby k prodloužení došlo) a minimální krok snižování jednotkové, popř. celkové ceny. Vyhlašovatel může rovněž rozhodnout o manuálním prodloužení On-line aukce. Pokud dojde k odchylce od stanoveného postupu (např. povolení změny cenové nabídky Účastníka E-aukce směrem nahoru učiněné na základě jeho telefonické nebo chatové žádosti – tj. při zjištění chyby), může být On-line aukce prodloužena manuálně, a to o takovou dobu, po kterou o této skutečnosti nebudou AP Centrem vyrozuměni všichni Účastníci E-aukce. Rozhodnutí o takovém postupu může učinit pouze Vyhlašovatel On-line aukce. Za zajištění tohoto rozhodnutí je odpovědný Hlavní uživatel.

10. Vyhlášení vítěze: Může následovat po ukončení každého Soutěžního kola nebo po ukončení On-line aukce. Není-li vítěz vyhlášen do konce Mezní lhůty, E-aukce končí a Vyhlašovatel je povinen zaplatit odměnu dle části V těchto obchodních podmínek. 

11. Protokol o E-aukci. AP Centrum vede záznam (historii) všech změn nabídek po dobu trvání E-aukce. Na základě těchto údajů sestaví a předá Zákazníkovi jako Vyhlašovateli do 24 hodin od ukončení E-aukce. Protokol o průběhu E-aukce. Protokol bude zaslán na emailovou adresu Vyhlašovatele. Součástí protokolu je i seznam Účastníků a výpis chatové komunikace od okamžiku vyhlášení do ukončení E-aukce. 

VII. Ukončení smlouvy 

1. Sjednaná doba trvání Smlouvy je uvedena ve vlastním textu Smlouvy. 

2. Smlouva zaniká : a) Uplynutím doby platnosti Smlouvy; b) Splněním účelu, pro který byla sjednána; c) Odstoupením pro závažné porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy; 

3. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně, jinak je neplatné. Účinky odstoupení nastávající dnem jeho doručení druhé smluvní straně. 

4. Nad rámec Smlouvy má AP Centrum právo s okamžitou platností odstoupit od Smlouvy v případě, že Předmět E-aukce je v rozporu s platnými právními předpisy, nařízeními a správními, rozhodčími nebo soudními rozhodnutími, jakož i se zásadami poctivého obchodního styku. Dále i tehdy, je-li Předmět E-aukce nemravný, obsahující pornografii nebo odkaz na zboží, služby či internetové stránky, které zahrnují kterýkoli ze zakázaných údajů. AP Centrum je dále oprávněno odstoupit od Smlouvy bude-li Zákazník nabízet zboží, které není v jeho vlastnictví, zboží kradené, radioaktivní materiál nebo jiné vysoce nebezpečné látky, narkotika, omamné látky a jedy. 

5. Nad rámec Smlouvy může Zákazník odstoupit od Smlouvy v případě, že nebude souhlasit se změnou obchodních podmínek. Toto právo může využít pouze v době od oznámení změny obchodních podmínek do začátku platnosti obchodních podmínek nových. 

6. Výpovědí. Výpověď musí být písemná a musí být doručena druhé smluvní straně. Výpovědní doba, která je 2 měsíce, není–li ve Smlouvě uvedeno něco jiného, počíná běžet prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi. 

VIII. Ochrana práv a oprávněných zájmů AP Centra a ochrana informací 

1. Webová stránka www.apcentrum.cz, veškeré její části, grafika, dokumenty, obrázky a fotografie, jakož i Seznam dodavatelů jsou autorskými díly náležející AP Centru nebo díly, ke kterým AP Centrum vykonává majetková práva autorská.

2. Jakékoli užití výše zmiňovaných autorských děl je bez předchozího souhlasu AP Centra zakázáno. 

3. Zákazník není oprávněn používat software, či jiné nástroje, které by mohly narušit E-aukci a/nebo webovou stránku. 

4. AP Centrum se zavazuje, že použije informace od Zákazníka podle Smlouvy pouze za účelem plnění předmětu Smlouvy; dále se zavazuje, že nebude zveřejňovat důvěrné informace a bude je reprodukovat pouze v rozsahu nezbytném pro účel plnění předmětu Smlouvy; vymezí přístup k důvěrným informacím pouze těm zaměstnancům a spolupracovníkům, kteří důvěrné informace potřebují znát za účelem plnění předmětu Smlouvy a pro zpracování elektronických řízení. 

5. Ujednání o důvěrnosti informací obsažené v bodě 

4. tohoto článku se netýkají takových informací, které, 

a) byly nezávisle připraveny AP Centrem; 

b) získalo AP Centrum zákonnou cestou bez omezení z jiného zdroje oprávněného takové informace poskytovat; 

c) se staly všeobecně přístupnými veřejnosti; 

d) v době zpřístupnění byly již AP Centru známy; 

e) zákazník umožní zveřejnit bez omezení;

 f) je nutné zpřístupnit podle zákona nebo soudního rozhodnutí. 

6. Veškeré důvěrné informace zůstávají majetkem Zákazníka a veškeré předané informace budou Zákazníkovi vráceny, případně zničeny, na základě jeho písemné žádosti, vyjma elektronických poptávkových řízení uložených v databázi sytému. 

7. Veškeré postupy při zpracování a průběhu E-aukcí, rovněž způsob zadávání a definování znění zadání a vyplývajícího ve světle takové nastavení funkcionalit systému ROSAP jsou předmětem know-how AP Centra a jsou považovány za důvěrné informace a obchodní tajemství. 

IX. Technické požadavky 

1. Registrovaní Zákazníci a Účastníci E-aukce jsou chráněni autorizačním procesem, během kterého jsou oprávněni vstoupit do E-aukce za použití uživatelského jména a hesla. 2. AP Centrum negarantuje rychlost připojení jednotlivých Účastníků E-aukce a rovněž rychlost reakce kliku zobrazeného na počítači Účastníka E-aukce a jeho promítnutí do konkrétní E-aukce. 

3. AP Centrum nenese odpovědnost za škodu ani jinou újmu, které Zákazníkovi nebo Účastníkovi E-aukce vznikly tím, že E-aukce byla přerušena, neproběhla řádně v důsledku výpadků nebo přetížení internetové sítě či z důvodu zásahu vyšší moci. 

4. AP Centrum nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu třetí osobou, pokud Zákazník nebo Účastník E-aukce takové osobě sdělil přihlašovací údaje ke svému uživatelskému účtu, nebo jí umožnil k těmto údajům přístup. 5. Technické požadavky : a) Internetové připojení b) Webový prohlížeč 

X. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení 

1. Znění těchto obchodních podmínek může AP Centrum měnič či doplňovat, a to formou oznámení na internetovém portálu www.apcentrum.cz. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Každou změnu obchodních podmínek má AP Centrum povinnost nahlásit všem svým Zákazníkům minimálně jeden měsíc před účinností změny. V případě, že zákazník nebude s touto změnou souhlasit, má právo od Smlouvy odstoupit. 

2. V případě neúčinnosti, popř. neplatnosti kteréhokoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude takové ustanovení neúčinné, resp. neplatné jen v rozsahu jeho nevymahatelnosti. Ostatní ustanovení zůstávají závazná, plně platná a účinná. 

3. AP Centrum, Zákazník, Účastník E-aukce i Dodavatel souhlasí s tím, že jejich vzájemné vztahy podřazené těmto obchodním podmínkám se budou řídit právním řádem České republiky. 

4. Platnosti a účinnosti tyto obchodní podmínky nabývají dnem jejich zveřejnění na portálu www.apcentrum.cz, nestanoví-li AP Centrum termín pozdější.